Điều Khoản Sử Dụng dành cho Giao nhận

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần A – Các Điều Khoản Chung

1. Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Shipper Phú Quốc (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Shipper Phú Quốc (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Shipper Phú Quốc. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

1.2. Shipper Phú Quốc có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://shipper-phuquoc.sk-global.biz. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

1.3. Shipper Phú Quốc là một ứng dụng cung cấp nền tảng cho người dùng để sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Vai trò của Shipper Phú Quốc là liên kết người dùng với các nhà cung cấp bên thứ ba. Shipper Phú Quốc không chịu trách nhiệm đối với các hành động và/hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do nhà cung cấp bên thứ ba chịu. Nhà cung cấp bên thứ ba không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Shipper Phú Quốc và các giải pháp được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba không được xem là được cung cấp bởi Shipper Phú Quốc.

2. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

2.1. “Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được Shipper Phú Quốc cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống;

2.2. “Các Chính Sách Shipper Phú Quốc” nghĩa là:

2.2.1. Thông Báo Bảo Mật;

2.2.2. Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác tài xế Shipper Phú Quốc/ Đối tác giao hàng hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng; và

2.2.3. Tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.

2.3. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;

2.4. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Shipper Phú Quốc, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp;

2.5. “Thông Báo Bảo Mật” nghĩa là thông báo bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://shipper-phuquoc.sk-global.bizprivacy/ được sửa đổi theo thời gian;

2.6. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;

2.7. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Shipper Phú Quốc;

2.8. “Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ vận chuyển và/ hoặc dịch vụ hỗ trợ dưới đây được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”): Shipper Phú QuốcExpress;

2.9. “Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác tài xế, đối tác giao hàng và thương nhân bên thứ ba;

2.10. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp;

2.11. “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí cầu đường, thuế và các khoản phí hoặc lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;

3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp Dịch Vụ;

3.1.10.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

3.1.11.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Shipper Phú Quốc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.13.Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Shipper Phú Quốc;

3.1.14.Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng Shipper Phú Quốc có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Shipper Phú Quốc có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;

3.1.15.Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

3.1.16.Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có thể không được đảm bảo xuyên suốt, Công Ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn;

3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Thông Báo Bảo Mật của Shipper Phú Quốc, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Thông Báo Bảo Mật được đăng tải trên trang web https://shipper-phuquoc.sk-global.biz và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;

3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Shipper Phú Quốc trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Shipper Phú Quốc có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; và

3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Shipper Phú Quốc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Shipper Phú Quốc hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẫn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với Shipper Phú Quốc hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của Ứng Dụng.

3.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.2.1. Nếu áp dụng, Bạn có giấy phép lái xe hợp lệ và được phép điều khiển xe cơ giới/ xe máy và có tất cả các giấy phép, chấp thuận và quyền hạn thích hợp để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng thuê cho các bên thứ ba trong lãnh thổ nơi bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.2.2. Nếu áp dụng, bạn sở hữu, hoặc có quyền và quyền hạn hợp pháp để vận hành phương tiện (“Phương Tiện”) mà bạn có ý định sử dụng khi chấp nhận yêu cầu của Người Dùng, và phương tiện đó đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành đối với các phương tiện cùng loại;

3.2.3. Nếu áp dụng, bạn sẽ sử dụng thiết bị an toàn đường bộ thích hợp;

3.2.4. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ vận chuyển/ giao hàng do bạn cung cấp;

3.2.5. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng/taxi và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;

3.2.6. Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;

3.2.7. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Shipper Phú Quốc, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng;

3.2.8. Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do Shipper Phú Quốc, đại lý hoặc người được chỉ định của Shipper Phú Quốc sắp xếp hoặc thực hiện

3.2.9. Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;

3.2.10. Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản, và bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Hợp Đồng này;

3.2.11. Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của Shipper Phú Quốc, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và Shipper Phú Quốc bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến; và

3.3. Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.3.1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của Shipper Phú Quốc;

3.3.2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, nếu được phép, sử dụng cho một người khác ít nhất mười hai (12) tuổi (“Trẻ Vị Thành Niên”), trong trường hợp đó bạn sẽ chịu trách nhiệm chính đối với Trẻ Vị Thành Niên;

3.3.3. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo

3.3.4. Nếu áp dụng, bạn đồng ý cho biết số lượng hành khách chính xác khi yêu cầu Dịch Vụ. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nếu thông tin về số lượng hành khách là không đúng sự thật hoặc không chính xác, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba có quyền hủy đặt chỗ của bạn và bạn có thể bị tính phí hủy cuốc;

3.3.5. Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;

3.3.6. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Phương Tiện;

3.3.7. Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Ứng Dụng hoặc Nền Tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

3.3.8. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;

3.3.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản được đăng ký trên một thiết bị;

3.3.10. Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng; và

3.3.11. Bạn đồng ý rằng Shipper Phú Quốc có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.

4. Khả năng tương thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Ứng Dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng Dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi Ứng Dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng Dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

5. Cấp Giấy phép và Giới Hạn Quyền

5.1. Shipper Phú Quốc và các bên cấp Giấy phép cho Shipper Phú Quốc, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Shipper Phú Quốc và các bên cấp giấy phép cho Shipper Phú Quốc.

5.2. Bạn không được:

5.2.1. cấp giấy phép, cấp lại giấy phép, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào

5.2.2. sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phát sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm;

5.2.3. “nhân bản” Ứng Dụng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;

5.2.4. ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng;

5.2.5. sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, trình thu thập web, robot web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng Dụng; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung của Ứng Dụng;

5.2.6. đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;

5.2.7. gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Ứng Dụng hoặc Nền Tảng; hoặc

5.2.8. sử dụng Ứng Dụng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

6. Thanh toán

6.1. Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

6.1.1. Bất kỳ khoản phí nào bạn chi trả cho Shipper Phú Quốc cho việc sử dụng Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch Vụ”). Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi Shipper Phú Quốc vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.

6.1.2. Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho Shipper Phú Quốc.

6.1.3. Shipper Phú Quốc có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. Shipper Phú Quốc có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Thanh toán bởi Người Dùng

6.1.4. Người Dùng có thể thanh toán cho việc cung cấp Giải Pháp của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành hoặc xác nhận đặt chỗ đối với Giải Pháp đó, tùy trường hợp có thể, bằng tiền mặt. Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn như đã thỏa thuận.

6.1.5. Shipper Phú Quốc có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho Shipper Phú Quốc về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.

6.2. Đối với Người Dùng:

6.2.1. Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bằng tiền mặt. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.

6.2.2. Nếu tính năng tiền boa là khả dụng, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn khi đăng ký Dịch Vụ. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào Phí Người Dùng sau khi Giải Pháp được cung cấp và được chuyển cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba trừ khi bạn chọn thay đổi số tiền hoặc xóa tiền boa.

6.2.3. Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ Shipper Phú Quốc trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

7. Hủy Cuốc Đối Với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

7.1. Người Dùng dựa vào bạn để giao hàng hoặc cung cấp Giải Pháp. Bạn đồng ý rằng tỷ lệ hủy cuốc cao và/ hoặc thường xuyên hoặc bỏ qua các yêu cầu đặt chỗ của Người Dùng sẽ làm giảm trải nghiệm của Người Dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của Shipper Phú Quốc.

7.2. Mặc dù bạn có thể hủy cuốc, việc hủy phải dựa trên những lý do hủy có thể chấp nhận như được nêu trong Ứng Dụng. Shipper Phú Quốc bảo lưu quyền sửa đổi các lý do hủy có thể chấp nhận vào từng thời điểm. Việc hủy cuốc không dựa trên một trong những lý do có thể chấp nhận hoặc bỏ qua một yêu cầu đặt chỗ có thể được tính để xác định xem quyền truy cập Dịch Vụ của bạn có bị hạn chế tạm thời không.

8. Chương trình Khuyến mại cho Người Dùng

Tùy vào từng thời điểm, Shipper Phú Quốc có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng các mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, hoặc các hình thức khuyến mại khác (gọi chung là “Mã Giảm Giá”). Từng loại Mã Giảm Giá sẽ có thời hạn hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn sử dụng và/hoặc tính hiện hữu khác nhau. Mã Giảm Giá có thể sẽ không được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác, trừ trường hợp được sự đồng thuận từ Shipper Phú Quốc. Có thể có các điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung đối với các Mã Giảm Giá đó. Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, Mã Giảm Giá sẽ chỉ được sử dụng trên Nền Tảng, không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt. Shipper Phú Quốc có toàn quyền thu hồi, điều chỉnh và/hoặc thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mại, chương trình gói hội viên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Shipper Phú Quốc có quyền hủy bỏ, tạm dừng hoặc truất quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại hoặc chương trình gói hội viên mà không cần thông báo trước nếu Shipper Phú Quốc có cơ sở cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ điều nào của bản Điều Khoản Sử Dụng này.

9. Phí sửa chữa và vệ sinh áp dụng đối với Người Dùng

Trong trường hợp áp dụng, bạn phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa bất kỳ thiệt hại hoặc việc làm sạch cần thiết đối với Phương Tiện của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba là kết quả của việc bạn sử dụng sai Dịch Vụ hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. Shipper Phú Quốc có thể thay mặt cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tạo điều kiện thanh toán các chi phí hợp lý cho việc sửa chữa hoặc vệ sinh đó thông qua phương thức thanh toán được chỉ định của bạn hoặc yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ bạn, trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc yêu cầu làm sạch của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đã được xác minh bởi Shipper Phú Quốc.

10. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Chỉ có Shipper Phú Quốc và các bên cấp giấy phép cho Shipper Phú Quốc, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Shipper Phú Quốc và/hoặc các bên cấp giấy phép của Shipper Phú Quốc. Tên công ty, logo Shipper Phú Quốc, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Shipper Phú Quốc hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

11. Thuế

11.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Shipper Phú Quốc trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.

11.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

12. Bảo mật

12.1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Shipper Phú Quốc, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Shipper Phú Quốc được tiết lộ cho bạn bởi Shipper Phú Quốc hoặc thay mặt Shipper Phú Quốc (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Shipper Phú Quốc, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shipper Phú Quốc.

12.2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

12.2.1. Đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

12.2.2. là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;

12.2.3. đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc

12.2.4. phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

13. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu

13.1. Shipper Phú Quốc thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Thông Báo Bảo Mật. Thông Báo Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Shipper Phú Quốc và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.

13.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Shipper Phú Quốc, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của Shipper Phú Quốc thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Thông Báo Bảo Mật

13.3. Bạn thừa nhận rằng Shipper Phú Quốc có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Shipper Phú Quốc. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Shipper Phú Quốc đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

14. Tương tác với bên thứ ba

14.1. Bạn xác nhận rằng Ứng Dụng đã sử dụng dữ liệu từ Nguồn Dữ Liệu được liệt kê trong Phần B – Các điều khoản bổ sung.

14.2 Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. Shipper Phú Quốc không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, Shipper Phú Quốc sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, Shipper Phú Quốc không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Shipper Phú Quốc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.

14.3. Shipper Phú Quốc có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Shipper Phú Quốc biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ.

14.4. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó

15. Bồi Thường

Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ Shipper Phú Quốc, các bên cấp giấy phép của Shipper Phú Quốc và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ luật Dân sự hiện hành.

16. Miễn trừ trách nhiệm

Shipper Phú Quốc không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi Shipper Phú Quốc.

17. Chậm trễ do Internet

DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. SHIPPER PHÚ QUỐC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, GIAO HÀNG THẤT BẠI, THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT DO CÁC SỰ KIỆN NÊU TRÊN GÂY RA

18. Giới hạn trách nhiệm

18.1. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC, VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN CHỐNG LẠI SHIPPER PHÚ QUỐC SẼ BỊ GIỚI HẠN Ở TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THỰC TẾ CHI TRẢ VÀ/HOẶC KỂ TỪ KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG SUỐT SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ. SHIPPER PHÚ QUỐC VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP GIẤY PHÉP CỦA SHIPPER PHÚ QUỐC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC BẠN ĐẶT DỊCH VỤ GIÚP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:

18.1.1.TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

18.1.2.VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

18.1.3.BẤT KỲ SỰ TÍN NHIỆM NÀO CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC VÀ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO; HOẶC

18.1.4.LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC CHỈ DẪN ĐẾN BỞI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM NGAY CẢ KHI SHIPPER PHÚ QUỐC VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP GIẤY PHÉP CỦA SHIPPER PHÚ QUỐC ĐÃ TƯ VẤN TRƯỚC ĐÓ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI.

18.1.5. SHIPPER PHÚ QUỐC SẼ YÊU CẦU CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN TẢNG VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG SHIPPER PHÚ QUỐC. ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN, SHIPPER PHÚ QUỐC KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG TIẾP CẬN HOẶC GIÁM SÁT SỰ PHÙ HỢP, TÍNH PHÁP LÝ, KHẢ NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ, TUY NHIÊN SHIPPER PHÚ QUỐC CÓ TRÁCH NHIỆM LOẠI BỎ KHỎI NỀN TẢNG VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG SHIPPER PHÚ QUỐC NHỮNG THÔNG TIN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG NHẬP LẬU, HÀNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC KHI PHÁT HIỆN HOẶC NHẬN ĐƯỢC PHẢN ÁNH CÓ CĂN CỨ XÁC THỰC VỀ NHỮNG THÔNG TIN NÀY. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý TỪ BỎ, GIẢI PHÓNG SHIPPER PHÚ QUỐC KHỎI CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHI SHIPPER PHÚ QUỐC ĐÃ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG NÊU TẠI KHOẢN NÀY.

18.2. CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC SẮP XẾP THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, LÀ BÊN CUỐI CÙNG CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP ĐÓ CHO BẠN. DO ĐÓ, BẠN HIỂU RẰNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI CÁC TAI NẠN GIAO THÔNG TIỀM ẨN, KHẢ NĂNG BỊ TẤN CÔNG, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, KHÔNG AN TOÀN HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÓ CHỊU KHÁC, VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý THÊM RẰNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẾN BẠN THÔNG QUA ỨNG DỤNG.

19. Nghĩa vụ của Shipper Phú Quốc

19.1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

19.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;

19.3. Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi chuyến đi;

19.4. Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;

19.5. Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;

19.6. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.

19.7. Phối hợp với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng Dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba theo quy định của pháp luật;

19.8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm liên hệ trực tiếp tổng đài qua tính năng “Gọi đến Shipper Phú Quốc” ngay trên ứng dụng, gửi yêu cầu hỗ trợ qua Mục chat với nhân viên trên ứng dụng, để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời.

19.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;

19.10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, Shipper Phú Quốc có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;

19.11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và

19.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

20. Thông báo

Shipper Phú Quốc sẽ gửi thông báo (nếu có) thông qua Ứng Dụng, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Shipper Phú Quốc. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi thông qua ứng dụng). Bạn có thể gửi thông báo cho Shipper Phú Quốc (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho Shipper Phú Quốc khi Shipper Phú Quốc nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp đến nhân viên chăm sóc khách hàng qua số hotline hoặc sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Ứng Dụng.

21. Chuyển nhượng

Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shipper Phú Quốc. Bạn đồng ý rằng Shipper Phú Quốc có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện Shipper Phú Quốc phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Shipper Phú Quốc theo Hợp Đồng này. Trường hợp bạn không đồng ý việc chuyển nhượng và đề nghị thanh lý Hợp Đồng, Shipper Phú Quốc sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quyền/ nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng với bạn.

22. Giải quyết tranh chấp

22.1. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do bạn và Shipper Phú Quốc cùng thống nhất chỉ định (“Trọng Tài Viên”). Nếu bạn và Shipper Phú Quốc không thể thống nhất về một trọng tài, Trọng Tài Viên sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch của VIAC theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho và Shipper Phú Quốc, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

22.2. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, bất kỳ khiếu nại nào giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

23. Mối quan hệ

Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với Shipper Phú Quốc.

24. Tính riêng biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

25. Không từ bỏ

Việc Shipper Phú Quốc không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

26. Thoả thuận toàn bộ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Shipper Phú Quốc và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

27. Đình chỉ và chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng/ liên hệ trực tiếp qua điện thoại (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

28. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

Phần B – Các điều khoản bổ sung

Dịch vụ Shipper Phú QuốcEXPRESS

1. Đối với Người Dùng

1.1. Bạn không được gửi bất kỳ gói kiện nào có chứa các mặt hàng sau:

1.2. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu đối với hàng hoá bưu gửi và bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc được ủy quyền để chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng với tư cách là người đại diện thay mặt cho chủ sở hữu.

1.3. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết giao hàng (ví dụ: tên người nhận, chi tiết liên hệ và địa chỉ giao hàng) do bạn nhập trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Shipper Phú Quốc Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không giao hàng được vì lý do chi tiết giao hàng bạn nhập trên Ứng Dụng bị sai.

1.4. Bạn cam đoan và bảo đảm bạn được người nhận hàng ủy quyền hợp lệ để cung cấp các thông tin chi tiết của người nhận (ví dụ: tên, chi tiết liên hệ và địa chỉ giao hàng) cho Shipper Phú Quốc Việt Nam và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (bằng cách nhập thông tin trên Ứng Dụng hoặc cách khác).

1.5. Bạn cam đoan và bảo đảm phần mô tả và chi tiết của hàng hoá bưu gửi mà bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ. Trước khi bắt đầu giao hàng, bạn phải thông báo cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba về bất kỳ biện pháp phòng ngừa cụ thể nào cần được áp dụng để xử lý hàng hoá bưu gửi theo đúng bản chất của nó.

1.6. Hàng hóa bưu gửi sẽ được gửi đến địa chỉ theo yêu cầu của Người Dùng tối đa 2 (hai) lần. Đối với hàng hóa bị hủy, không nhận hoặc không thể liên hệ với người nhận, Shipper Phú Quốc Việt Nam sẽ thông báo cho bạn và bạn phải trả thêm 100% cước phí ban đầu để nhận lại hàng hoá bưu gửi. Đối với hàng hóa bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc không thể trả lại cho người gửi, bưu gửi bị từ chối sẽ được xử lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.

1.7. Shipper Phú Quốc Việt Nam và/ hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền mở và kiểm tra hàng hoá bưu gửi mà không cần thông báo trước cho bạn dựa trên bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào về việc hàng hoá bưu gửi có thể chứa hoặc cấu thành các mặt hàng không tuân thủ hoặc bị cấm như được đề cập trong tài liệu này và Shipper Phú Quốc Việt Nam và/ hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền từ chối nhận và giao các hàng hoá đó.

1.8. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng hàng hoá bưu gửi đã được đóng gói bởi chính bạn, được chuẩn bị đúng quy cách và đầy đủ, được đóng gói, xếp gọn, dán nhãn và đánh dấu theo cách phù hợp với mọi hoạt động hoặc giao dịch có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng và các đặc điểm của hàng hoá đó.

1.9. Bạn phải cung cấp hướng dẫn đầy đủ và khả thi cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba. Nếu hướng dẫn của bạn không đầy đủ và khả thi, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể từ chối giao hàng.

1.10. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc trì hoãn nhận hàng hoặc các mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, ô nhiễm hoặc bị tịch thu trước, trong hoặc sau khi vận chuyển hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn trong container) hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được đề cập ở đây bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bạn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhân viên, đại diện hoặc nhà thầu nào được thay mặt hoặc đại diện cho một trong những cá nhân và tổ chức này.

1.11. Đối với dịch vụ vận chuyển có nhiều điểm đến, bạn phải trả phí chuyển hoàn gói hàng hoá bưu gửi về lại cho người gửi khi giao hàng không thành công là 25.000 đồng/ địa điểm trả bưu gửi/ đơn hàng.

1.12. Bạn xác nhận rằng trong quá trình vận chuyển thông thường, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể phải tiết lộ các dữ liệu về người nhận khi có yêu cầu. Trường hợp mà bạn không muốn như thế, bạn có thể thông báo cho Nhà Cung Cấp bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng ngay tại thời điểm bạn xác lập đơn đặt giao hàng của mình. Bạn xác nhận và hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm chính trong việc thanh toán đầy đủ chi phí giao hàng trong trường hợp người nhận từ chối nhận sản phẩm được giao vì lý do bạn yêu cầu ẩn danh thông tin của mình.

1.13. Theo nguyên tắc chung, bạn không được quyền hủy đơn hàng sau khi bạn đã nhận được xác nhận tương ứng. Nếu bạn hủy đơn hàng sau khi đã được xác nhận, bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng. Bạn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng trong trường hợp người nhận mà bạn chỉ định trong Đơn hàng không xuất hiện hoặc không thể liên lạc được sau 5 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đến địa điểm giao hàng được chỉ định. Shipper Phú Quốc Việt Nam và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền không tiếp tục yêu cầu giao hàng của bạn trong các trường hợp sau:

(a) khi địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng;

(b) không thể liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc các phương tiện khác tại thời điểm xác nhận đặt hàng;

(c) không giao được đơn đặt hàng do thiếu thông tin, hướng dẫn hoặc ủy quyền từ bạn tại thời điểm giao hàng; hoặc

(d) người nhận mà bạn chỉ định trong Ứng Dụng không xuất hiện hoặc không thể liên lạc được sau 5 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đến địa điểm giao hàng được chỉ định.

1.14. Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền từ chối giao hàng nếu hàng hoá bưu gửi trong danh mục loại trừ được liệt kê ở trên.

1.15. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin, hồ sơ và tài liệu cần thiết trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng/ mất để Shipper Phú Quốc thực hiện các thủ tục đền bù. Khoản đền bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Shipper Phú Quốc nhận được tất cả các thông tin, hồ sơ và tài liệu hợp lệ.

1.16. Nếu nội dung và chất lượng hàng hóa bị ảnh hưởng theo thời gian bởi các yếu tố sau, Shipper Phú Quốc Việt Nam sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường:

(a) Thời gian giao hàng bị trì hoãn hoặc bị ảnh hưởng bởi các sự kiện vượt quá tầm kiểm soát và không liên quan đến lỗi hoặc sự bất cẩn của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và không thể thấy trước, không thể tránh khỏi và không thể khắc phục được mặc dù tất cả các biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép đã được áp dụng và làm cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba không thể thực hiện việc giao hàng (“Bất Khả Kháng“). Các Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện thiên tai, bất ổn dân sự hoặc bạo lực, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, khẩn cấp ở cấp quốc gia hoặc địa phương, hành động của chính phủ hoặc hành động phi chính phủ, các loại xung đột lao động (không liên quan đến nhân viên của bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, vụ nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các vụ kiện hoặc rào cản của các cá nhân hoặc tổ chức nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi áp dụng cho Shipper Phú Quốc sẽ bao gồm khủng hoảng đường truyền internet và mọi sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động bình thường của Ứng Dụng.

(b) Hàng hóa bị hư hỏng, hao mòn do đặc tính tự nhiên của chúng.

(c) Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng.

(d) Hàng hoá bị tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền vì vi phạm các quy định cấm của luật.

1.17. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại mà bản thân bạn, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, Shipper Phú Quốc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

1.18. Thời hạn để Shipper Phú Quốc tiếp nhận khiếu nại của bạn về việc mất bưu gửi và chuyển phát bưu gửi chậm là:

(a) Đối với bưu gửi chuyển phát nội tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận)

(b) Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan đến bưu gửi, thời hạn tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận

1.19. Tất cả các khiếu nại sẽ được xử lý theo quy trình sau:

(a) Bước 1: Phản hồi với Shipper Phú Quốc bằng cách gọi điện thoại cho tổng đài hoặc gửi phản hồi qua Mục Trợ Giúp trên Ứng Dụng hoặc từ Ứng Dụng ngay sau mỗi chuyến xe và/ hoặc các hình thức khác không trái pháp luật.

(b) Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Shipper Phú Quốc sẽ kiểm tra và xác minh thông tin khiếu nại từ khách hàng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và các bên liên quan khác. Trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại, Bộ phận chăm sóc khách hàng của Shipper Phú Quốc sẽ chủ động liên hệ với khách hàng để cung cấp giải pháp xử lý khiếu nại phù hợp với cam kết trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm mà Shipper Phú Quốc đã công bố.

(c) Bước 3: Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với các biện pháp giải quyết và xử lý của Shipper Phú Quốc, các bên sẽ đàm phán và hòa giải để thống nhất các biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại và bồi thường. Trường hợp thương lượng và hòa giải không có kết quả, mỗi bên có thể tự mình đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án cấp có thẩm quyền.